martedì 25 marzo 2014

O EVANGHELISMOS TIS THEOTOKU

* * * ART - EGHO' V * * * :  KADHMIA 
EKKLISAKI  TU AGHIU ANDHREOS - THIVE


ETHNIKI'  EORTI'  -  ARGHIA

XHERE  KEXHARITOMENI - ARXHANGHELOS  GHAVRIIL

ESULTA IN TE L' INTERO UNIVERSO GIOIOSISSIMA MADRE DAGLI INFINITI  CARISMI - VENEZIANA

Nessun commento: